تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - از ذهــن تا دهـــن

هیچی، شایدم همه چی...

از "ذهـــن" تا "دهــن"

فقط یکــــــ نقطـه فاصلـه استـــــ

تا ذهـنتــــــ رو باز نکـردی

دهنتــــــ رو باز نکـن

...