تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - سکوتــــــ ... فریــــاد

هیچی، شایدم همه چی


...
دردی کهـ انسان را بهـ سکوتــ وامیدارد

 بسیار سنگین تر از دردیستــ کهـ انسان را بهـ فریاد وامیدارد

و انسان ها فقط بهـ فریاد همـ میرسند نهـ بهـ سکوت همـ

( فروغ فرخزاد )
...