تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - تو از ما بد نگو...

هیچی، شایدم همه چی...

رفـیـق

تـو از مـا بـد نگـو

مـا خـودمـون بـه همـه میـگیمــ تـو بهتـر از مـایی

...