تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - بزرگترین پشیمانی ام ...

هیچی، شایدم همه چی


...

بـزرگتـرین پشیمـانی امــ 


ساعتـــ هـا جملـه سـاختـن بـرای کسـانی بـود کـه


لیـاقتـــ یکـــ کلمـه را همــ نداشتنـد !

...