تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - میخوای بری، برو ...

هیچی، شایدم همه چی...

بـه بعضیـا همــ بایـد گفتـــــ

اگـه میـخوای بـری، بـرو

ولی وقـتی بـرگشـتی

بایـد تـو لیسـتــــ انتـظاری بشـیـنی

کـه شـایـد دیـگـه "هیـچوقتـــــ" نوبتتـــ نشـه

...