تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - هـــرگـــز نمیفهمـــد ...

هیچی، شایدم همه چی



...

سکــوتـــــ میکـنمــــ

و او فکــر میکنـد کـه بـازی را بــرده

ولی هـرگـز نمی فهمـد

بـا هـرکسی رقابتــــ نمی کنـمـــ

...