تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - در اوووج بلندی ...

هیچی، شایدم همه چی...

از عقابی پرسیدند:

آیا ترس به زمین افتادن را نداری؟

عقاب لبخند زد و گفت :

من انسان نیستم كه با كمی به بلندی رفتن تكبر كنم!

من در اوج بلندی نگاهم همیشه به زمین است

 ...