تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - ما مردادیا...

هیچی، شایدم همه چی

...

با اومدن یه مردادی ذوق مرگ نشی

مطمئنا بعد از رفتنش دق مرگ میشی


ما مردادیا جنگیدن با گرگ های وحشی رو ترجیح میدیم

به ساختن با گوسفندای احمق

...