تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - زیرآبی...

هیچی، شایدم همه چی...

بـعضیامـــ خواستـن زیـرآبی بـرن

امـا نتـونستـن

چون نمی دونستـن همــ آبـــ زلالهـ

همــ ماهیـاش بـا مـا دوستـن

...