تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - یه سریام هستن...

هیچی، شایدم همه چی...

یـه سـریامــــ هسـتـن

وانمـود می کنـن نسـبتــــــ بـه مـا بی خیـالـن

امـا

هـرشبـــــــ پـروفـایـل مـا رو چکــــــــ میکنـن

بعـد می خوابـن

...