تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - توانایی رسیدن رو داری...

هیچی، شایدم همه چی...

اگـر خدا آرزویـی را در دلتـــ انـداختـــ


بـدان کـه توانایـی رسیـدن بـه آن را در تـو دیـده استـــ

...