تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - خدای مـــن ...

هیچی، شایدم همه چیارزش خوندن داره...

خدای قشنگـم

خدای مـن

ایـن روزهـا بیشتـر حواستـــ بـه مـن بـاشـد

می گوینـد بـزرگــ تریـن شکستـــ از دستـــ دادن ایمـان استـــ

حواستــ باشـد کـه مـن شکستـــ نـخورمــ

مـن هنـوز همـ تـو را بـه نـامــ *قـاضی الحاجاتـــ* می خوانمــ

حتی اگـر همـه ی التمـاس هایـم را نـادیـده بگیـری

هنـوز همــ تـو را *ارحمــ الراحمیـن* می دانمــ

حتی اگـر سختــ بگیـری

هنـوز همــ تـو همـان خدایی

مـن امیـدم بـه تـوستــ

بـرای دلـم *امـن یجیب* بخـوان

*امـن یجیب* بخـوان تـا آرامــ شـود ایـن *مضطـر*

تـا آرامــ گیـرمــ

تـا آرامــ گیـرد ایـن قلبــ نـاآرامــ مـن

بـه حضـورتــ ... بـه نگاهتــ ... بـه یاریتــ ... نیازمنـدمــ

خـدای مهـربـان مـن

...