تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - قربون مهربونیتـــــــــ

هیچی، شایدم همه چی...

بـه بعـضیامــ بایـد گفتــــ :

قربـون مهربونیتــــ بـرمـــ

کـه بـه هیـــــــــچ کـس نـه نمیـگی

...