تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - خودش را میگیرد!!!

هیچی، شایدم همه چییکـــ بار کـه تنهـا بمـانی

یکـــ بار کـه دلـت بشکنـد ... غـرورت ... اعتـمادت

همیـن یکـــ بار ها کافیسـت تا یکـــ عمـر

از پشـت نـگاهی ترکـــ خورده به آدمــ ها بنگـری

آن قـدر تیـز و بـرنده می شـوی کـه

بایـد تابلـوی ورود ممنـوع را به خودت نصـب کنـی

و مالـک صفـت زیبای " بی احسـاس " شـوی

و آن ها بـدون خبـر از دل و دردهایـت بگوینـد :

**خودش را می گیــــــــرد**