تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - برخیزید ...

هیچی، شایدم همه چی



...

افتادید؟؟

بسیار خوب... چه خواهد شد؟

با چهره ی بشاش برخیزید

به افتادن ضرری متصور نیست

بدبختی در عجز و درماندگیست

(دیل کارنگی)

...