تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - عشق مجازی...؟

هیچی، شایدم همه چی...
 
عشـق مـجازی

سـوء تفاهمی ستــــ بین دو احمـق

کهـ با بلاکــــ کـردن پـایـان می پذیـــرد

...