تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - عشق اینجا و تواینجا و خداهم اینجا...

هیچی، شایدم همه چی
زنـدگی فـردا نیستــــــ

زنـدگی امـروز استـــــ

زنـدگی قـصـه ی عشـق استــــ و امیـد

صـحنه ی غمــ ها نیستــــ

بـه چه می انـدیشـی

نگـرانی بی جاستــــ

عشق اینـجا وتو اینـجا وخدا هم اینـجاستــــ

پـای در راه گـذار

راه هـا منتـظـرند

تـا به هـرجا که بـخواهی بـرسی

پـس رهـا بـاش و رهـا بـاش و رهـا

تـا نمـانـد قفـسی