تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - رابـــطه ها ...

هیچی، شایدم همه چی
رابــــطه ها

همیشــــه دقـــیقا جـــایی سـرد میشـــن

کـــه تو تـــازه دلـــت گـرمه