تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - یادش بخیـــــــر...

هیچی، شایدم همه چی
قرص نانی توی گندم زار ...  هی یادش بخیر!

پا برهنه در دل ِ نیزار ... هی یادش بخیر!

بی كلاه بیرون نرو سرد است ... بچه با توام 

مادر بیچاره،، با اصرار ... هی یادش بخیر ! 

 زیر  باران .. خیس ... اما شاد و خرّم در فرار !

 جان ِ تو،، انگار نه انگار ... هی یادش بخیر !

 کاسه ِی آشی،، نصیبم بود،، گاهی با تشَر 

 تا زسرما،، می شدم بیمار ... هی یادش بخیر

 یك پتو بر سر به وقت ِخواب،، از ترس ِ پدر

چشم ها بسته ولی بیدار ... هی یادش بخیر !

 سینه ها سرشار از لطف و صفا بی غلّ و غش
 
قلب ها بیگانه با زنگار ... هی یادش بخیر !

 پرسشی هم میزند گاهی تلنگر بر سرم 

 كودكی ها كی شوَد تكرار؟! هى یادش بخیر!پ.ن: یادتونه چقدر از این کارت صدآفرینا بهمون میدادن

اصن حکم مدال جهانی رو داشت  یادش بخیر...