تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - امید یعنی...

هیچی، شایدم همه چیامیــد یعنی

فـراموش کـن طوفان سـختـــ دیشبـــ را

و نـگاه کـن خورشیـد امـروز چه زیبـا لبـخند می زنـد

امیـد یعنی بی کسی هایتـــ را به پشتـــ بلنـدترین کوه پرتابـــ کن

فـراموش کـن تنـهایی اتـــ را

و عاشـقانه ای بسـاز زیبـا

به نـامــ او که دوسـتش داری

امیـد یـعنی تـو 

تـویی که آمـدی تا به یاد بیاورمــ هستمــ

زنـده ام و نفـس می کشمــ

به یـاد بیـاورم عاشقـم 

به یـاد بیاورمــ خودمــ را

کـجای ایـن راه پـرنشیبـــ را گمــ کرده امــ

امیـــد یـعنـی تــــو خـدای خـوبــمـــ