تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - میکشم ناز یکی...

هیچی، شایدم همه چی
تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز

میکشم ناز یکی تا به همه ناز کنم