تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - عشق یعنی رنگ زیبای انار...

هیچی، شایدم همه چی
می توان عاشق بود

به همین آسانی

من خودم

چندسالی ست که عاشق هستم

عاشق برگ درخت

عاشق بوی طربناک چمن

عاشق رقص شقایق در باد

عاشق گندم شاد!

آری

میتوان عاشق بود

مردم شهر ولی میگویند

عشق یعنی رخ زیبای نگار!

عشق یعنی خلوتی با یک یار!

یا به قول خواجه، عشق یعنی لحظه ی بوس و کنار!

من نمیدانم چیست 

این که این مردم گویند

من نه یاری نه نگاری نه کناری دارم

عشق را اما من،

باتمام دل خود میفهمم!

عشق یعنی رنگ زیبای انار