تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - موفقیت پایان نمیپذیرد

هیچی، شایدم همه چی
برخی مـوفق میشوند

چون مقـدر شده اند مـوفق شوند

اما

بیشترین کسانی که مـوفق میشوند

آن هایی هستند که مصمـم شده اند موفق شوند