تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - یکــــ دوستــــ

هیچی، شایدم همه چی
یـکـــــ دوسـتــــــ

کـسی ستـــ که هـمه چیـز را درباره ی شـما میداند

و هنـــوز هـم به شـما عشـق میــورزد