تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - سرما خوردم...

هیچی، شایدم همه چی
ســرمـا خوردگی خـر اســت

می فــهمی

خـر اســت خــــــــــــــــــــــــر