تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - یخ کردن های ما از سر سرما نیست...

هیچی، شایدم همه چی
تنهایی آدم ها به عمق یک دریاسـت 

ولی برای پرکردنش یک لیوان محبت کافیسـت

هرجا دلت شکسـت خودت شکسته ها را جمع کن

تاهرکس و ناکسی منت دست زخمیش رو به رخت نکشه

هرکه با احساس باشد عاقبت خواهد شکسـت 

این جواب سادگیسـت

قصه اصحاب کهف یک شوخیسـت

این جا یک روز بخوابی همه تو را از یاد میبرند

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

هوا سـرده

امـــــــا

یخ کردن های ما از سر سرما نیسـت

...لحن بعضی ها زمستونیه...