تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - به بعضیا فحشم نباید داد...

هیچی، شایدم همه چی

به بعضــیا حتی فـحش هـم نبایـد داد


فقـط بایـد خندیـد و رد شـد

(بعضی ادما انقدر شرن که جوابشونو ندی راحت تری)