تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - مردان بزرگ اراده میکنند...

هیچی، شایدم همه چی
اگـر بـه دنبــال مـوفقـیـت نـرویــد

خـودش بـه دنبــال شــما نـــخواهد آمــــد