تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - پافشاری کنید...

هیچی، شایدم همه چی
همیشه انسان‌های لجباز به اهدافشان می رسند

 ... برای آنچه لیاقتش را دارید پا فشاری کنید ...