تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - روشنایی سوسو میکند...

هیچی، شایدم همه چی


*****

رسیــد مـژده کـه ایـام غـم نـخواهـد مانـدچنـان نمانـد و چنیـن نیـز نـخواهـد مانـد

*****