تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - داشتن فکر و اندیشه مثبت...

هیچی، شایدم همه چی
اگر داشتن فکر و اندیشه ی مثبت به تنهایی کارساز بود

باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته

و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم


...هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید...