تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - صرفا احساسشان در همان لحظه است...

هیچی، شایدم همه چی


زندگی به من آمـوختـــ :

آدمــ هـا نه "دروغ" می گوینـد

نه زیـر حرفشـان می زننـد

اگـر "چیـزی" می گوینـد

"صـرفا" احساسشان در همان لحظه استــ


نبایـد رویش "حسابــ " کرد

....