تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - حال مـــرا بهـ هم نزنـــ

هیچی، شایدم همه چی
...

چیــزی نــو بیــاور

حــرفی تــازهـ

جملهـ ای کهـ بهـ هیــچکس نگـفتهـ ای

حــال مـرا بـهـ همــ نــزنــــ

تـو "دوستـتـــــ دارمــ"هایتــــ را بهـ همـهـ می گـویی

...