تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - معلق شدم..

هیچی، شایدم همه چیحـس الـان مــن

تـوی ادامــه مــطلبــه
(میخواستم جلوی چشم نباشه)