تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - نتیجه ی تلاش...

هیچی، شایدم همه چی

سخت بکوش تا به مقصود دست یابی


وگرنه در رنج فرو مانی