تبلیغات
هیچی، شایدم همه چی - معجزه ات را نشانم بده که بی تابم...

هیچی، شایدم همه چی
...خدایا من منتظر معجزه ات هستم...

..میدانم معجزه هایت ادامه دارد..

...میدانم نزدیکی...

...میدانم هستی...

...پس معجزه ات را نشانم بده که بی تابم...